KoiCarpFish #KoiCarpFishBreeding #KoiCarpPond Shop Location – House No. – 40, Guru Nanak vihar Chander vihar nilothi ext. Anil Fish Aquarium …